Program Erasmus+ in Mladi v akciji

Društvo za kulturo inkluzije redno sodeluje tudi na razpisih Nacionalne agencije za mobilnost MOVIT v sklopu programa Mladi v akciji (Youth in action). Program nudi podporo za evropske in mednarodne mladinske projekte, ki spodbujajo mladinsko delo in neformalno učenje.

Erasmus+ Sport (small collaborative partnership): ASporty

ASporty logo

S projektom ASporty bomo poglobili sodelovanje na športnem področju med tremi organizacijami: Društvo za kulturo inkluzije (Slovenija), partnerska organizacija Centar za autizam Rijeka (Hrvaška) in partnerska organizacija Klettaskóli (Islandija). Projekt traja od januarja 2020 do decembra 2021 in je sofinanciran s strani Erasmus+ Šport (majhna partnerstva). Sestavljen je iz treh delov: izvajanje posebnih športnih programov za športnike - otroke in mladostnike z motnjo avtističnega spektra s pridruženimi motnjami v razvoju v vsaki državi, izvedba štirih medpartnerskih srečanj trenerjev in osebja in spoznavanje dobrih praks v tujini ter promocija projektnih dejavnosti in rezultatov. Naši glavni cilji so: deliti in nadgrajevati znanje, nadgraditi obstoječe športne programe z novimi znanji in metodami, spodbujati in spremljati napredek in razvoj vadečih na športnem področju, zagotavljati kvaliteten popoldanski prosti čas s športnimi aktivnostmi za spodbujanje socialne vključenosti in enake možnosti v športu, ozaveščanje staršev in učiteljev o zdravem in celovitem razvoju otrok, oblikovanje temeljev športnega izobraževalnega programa za trenerje, spodbujati pomembnost in pozitivne učinke telesne aktivnosti za otroke. Pomembno področje je tudi nadgraditi partnerski odnos in bodoče sodelovanje med partnerji, povezati strokovnjake s področja športa in področja specialne pedagogike, okrepiti področje športa v vsaki partnerski organizaciji v duhu vključevanja in usposabljanja prostovoljcev za delo otroki.

EVS: Best of both worlds

Z EVS projektom Best of both worlds smo želeli okrepiti zavest o pozitivnem pomenu kulturne raznolikosti in spoštovanju le-te. Tekom projekta smo gostili dve prostovoljki (iz Bosne in Hercegovine ter iz Makedonije), ki sta ob prijavi pokazali interes do dela z mladimi s posebnimi potrebami. Pretekli projekti so namreč pokazali,  da izkušnje niso najpomembnejše ali celo relevantne za dobro opravljeno delo. Bolj kot to šteje zanimanje za omenjeno področje, odprtost do novosti in izkazana iniciativnost za lastne aktivnosti. Tudi tokrat je bila  glavna tema projekta spodbujanje vključujoče družbe, izboljšanje medkulturnega razumevanja ter opolnomočenje mladih za aktivno delovanje v družbi. Z vključenostjo mednarodnih prostovoljev v aktivnosti društva smo otrokom in mladostnikom, ki sodelujejo v naših projektih, približali zavest o Evropi, jih seznanili z različnimi državami in kulturami in krepili pozitivno naravnanost nasproti drugim kulturam. Prostovoljki sta pri nas preživeli 12 mesecev in v tem času sodelovali v številnih društvenih aktivnostih in projektih.

EVS: The name of the game – inclusion

Aktivnosti našega društva temeljijo na prostovoljnem delu, saj ima naše društvo status prostovoljne organizacije. Tekom leta z nami sodeluje več kot 300 prostovoljcev. Izjemno pozitivne izkušnje z EVS prostovoljci, ki so prostovoljno službo opravljali v kateri izmed organizacij v Sloveniji, so razlog, da smo se odločili, da tudi sami gostimo EVS prostovoljce. Z EVS projektom želimo okrepiti zavest o pozitivnem pomenu kulturne raznolikosti in spoštovanje le-te, prenesti inkluzivne strategije in metode dela v mednarodni prostor in s tem okrepiti demokratične vrednote v družbi. Vključeni prostovoljci bodo pridobili kompetence, veščine in znanja o inkluziji otrok s posebnimi potrebami v družbo. Glavna tema projekta je predvsem spodbujanje vključujoče družbe, izboljšanje medkulturnega razumevanja ter opolnomočenje mladih za aktivno delovanje v družbi. Eden izmed pomembnejših ciljev projekta je tudi otrokom in mladostnikom, ki so vključeni v aktivnosti društva, z mednarodno zastopanostjo prostovoljcev približati zavest o Evropi, jih seznaniti z različnimi državami in kulturami in krepiti pozitivno naravnanost nasproti drugim kulturam.

Mladinska izmenjava: Lutka kot metoda in sredstvo inkluzije (Puppet as a method and agent of inclusion)

Projekt je nastal kot posledica dolgoletnih izkušenj Društva za kulturo inkluzije na področju razvijanja inkluzivnega dela s posamezniki s posebnimi potrebami ter ostalimi marginaliziranimi skupinami. S projektom »Lutka kot metoda in sredstvo inkluzije« želimo s pomočjo lutke omogočiti spoznavanje raznolikih kultur in zbližati udeležence ne glede na različno kulturno ozadje. Pokazati želimo, da jezik pri lutkovnem teatru ni ovira, saj je razumljiv vsem starostnim populacijam. S svojo simbolno govorico premaguje tako kulturne kot ostale razlike. Preko medija – lutke lahko presegamo meje in razlike ter razvijamo vrednote spoštovanja raznolikosti, solidarnosti in strpnosti. Projekt bomo izvedli skupaj z našimi dolgoletnimi partnerji iz držav EU in Makedonije. Tematika projekta je povezana s prednostnimi smernicami programa E+, in sicer gre za spodbujanje socialnega vključevanja mladih z manj priložnostmi in izboljšanje medkulturnega razumevanja.

Inclusion through performance

Glavni cilj projekta je združitev dveh, na videz nezdružljivih svetov, vrhunskih glasbenih talentov in mladostnikov posebnimi potrebami. Projekt mladinske izmenjave je potekal skupaj z našim partnerjem, elitno akademijo Berklee College of Music s sedežem v Španiji. S projektom smo poglobili sodelovanje med strokovnjaki in laiki na področju dela z ljudmi s posebnimi potrebami ter spodbujali družbeno odgovornost posameznikov. V mladinsko izmenjavo je bilo vključenih 32 mladostnikov s posebnimi potrebami ter 14 udeležencev iz Španije. Preko druženja, učenja socialnih veščin, tujega jezika, glasbenega udejstvovanja in različnih delavnic so znanje, ki so ga pridobili na strokovnem usposabljanju ustrezno uporabili. S pomočjo pridobljenih kompetenc se je okrepilo zaupanje mladih s posebnimi potrebami v svoje lastne zmožnosti, kar je ključnega pomena za njihov nadaljnji razvoj.

Mednarodno usposabljanje in mladinska izmenjava »Srce in duša inkluzije«

Termin: 24. 6. do 1. 7. 2015 in 2. 10. do 9. 10. 2015
Lokacija: Ljubljana, Radlje ob Dravi - Slovenija
Partnerji v projektu: Slovenija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija, Črna Gora, Makedonija.
Financer projekta: Evropska komisija preko Zavoda Movit NA Mladina s Programom Erasmus+, Društvo za kulturo inkluzije

Opis in namen:
Društvo za kulturo inkluzije je bilo ustanovljeno z namenom opravljanja humanitarne dejavnosti, vzgoje in izobraževanja ter promocije in aktivnega razvijanje inkluzivne kulture, v okviru tega pa tudi skrb za uveljavljanje pravic otrok, mladostnikov in odraslih oseb s posebnimi potrebami ter otrok in mladostnikov z značilnim razvojem. Naše večletno tesno sodelovanje z raznimi šolami je pokazalo, da je znanje, ki ga učenci pridobijo v šoli, najbolj uspešno, če je komplementarno z neformalnim izobraževanjem in če vsebuje tudi inkluzijsko komponento. Izkazalo se je, da je vključevanje v mednarodne projekte, kakršne so tudi mladinske izmenjave, pravi način za dosego ciljev. Projekt Srce in duša inkluzije je sestavljen iz dveh aktivnosti (usposabljanja in mladinske izmenjave), ki se dopolnjujeta v celoto. Usposabljanje je bilo zasnovano z namenom da učitelji, mentorji in mladinski delavci pridobijo dodatna znanja in orodja za delo z mladimi z blago, zmerno in težjo motnjo v duševnem razvoju na področju tehnik in metod neformalnega izobraževanja. Usposabljanje je temeljilo na metodah neformalnega izobraževanja, kot so skupinska razprava, okrogle mize, predstavitve, igre vlog in podobne dejavnosti, ki spodbujajo ustvarjalnost in aktivno sodelovanje, hkrati pa so in bodo udeleženci lahko ta znanja in metode uporabili v ustanovah partnerjev. Znanja in izkušnje iz usposabljanja so v času do mladiske izmenjave (zaradi spremembe časovnice izvajanja, je bilo manj časa za aktivno delo) udeleženci usposabljanja uporabljali v pripravah na in pa seveda tudi v sami izvedbi mladinske izmenjave. Na izmenjavi so skupine iz vseh šestih držav udeleženk drug drugemu predstavili razne tehnike sproščanja in umirjanja. V mladinski izmenjavi so glavno vlogo odigrali mladostniki, kljub temu, da so bili vsi z motnjo v duševnem razvoju.
Vodila nas želja po inkluziji - omogočiti aktivno participacijo mladostnikom, ki so bili dolgo časa potisnjeni na rob in ki so imeli le redke priložnosti, da bi udejanili lasten projekt. S tem je bilo mladim predano sporočilo, da imajo tudi sami pomembno vlogo v družbi, okrepila se je njihova samozavest in občutek lastne vrednosti.

Transnacionalna mladinska pobuda »Let's do it«

Termin: leto 2014
Lokacija: Slovenija, Hrvaška
Partnerji v projektu: Društvo za kulturo inkluzije (SI), Neformalna skupina Mary (HR)
Financer projekta: Evropska komisija preko Zavoda Movit NA Mladina s Programom Mladi v                                    Akciji, Društvo za kulturo inkluzije 

Projekt transnacionalnih mladinskih pobud z nazivom 'Let's do it' se bo izvajal tako v Sloveniji kot tudi na Hrvaškem, od koder prihajata partnerja v projektu. Skupina vsake izmed sodelujočih držav bo vključevala osem oseb.

Oba partnerja delata s populacijo s posebnimi potrebami z različnimi metodami, zato želita poizkusiti nekaj novega z medkulturnim ustvarjanjem z osebami s posebnimi potrebami. Oboji smatrajo, da potrebujejo to izkušnjo zaradi razvoja in izboljšanja dela z osebami s posebnimi potrebami ter za osebni razvoj.

Tema
Glavni temi pobude sta protidiskriminacija in invalidnost.

Projekt "Let's do it" predstavlja nov izziv, saj nas vodi želja, da preko lutke omogočimo spoznavanja drugačnih kultur, zbliževanja mladih širom Evrope, da krepimo inkluzivne procese ter poskrbimo za aktivno vključenost otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. Posledično poskrbimo tudi za razvijanje solidarnosti in strpnosti že pri otrocih, ko se te človekove lastnosti najbolj razvijajo.

Aktivnosti
Predvidene aktivnosti projekta so:
- izgradnja zasnove vsebine predstave ter oblike projekta skupaj s partnerjem
- predstavitev lokalnem okolju (avtonomna, samostojna predstava) - oba partnerja
- izvedba glavne aktivnosti na festivalih (dveh osrednjih in ostalih priložnostnih):
- izvedba aktivnosti glavnega dogodka na Hrvaškem (Reki) in Sloveniji (Ljubljana)
- izvedba obeh samostojnih, avtonomnih predstav
- izvedba skupne predstave
- …

Cilji
Projekt želi spodbujati osebni razvoj udeležencev, ne glede na njihove zmožnosti in potencialne omejitve, zato je program prilagojen, da se pri vseh metodah dela lahko enakovredno udejstvujejo ter spoznavajo različne teme in koncepte ne glede na svoje spretnosti ali ovire.
Organizatorje vodi cilj osveščati lokalno skupnost ter ji pokazati vlogo in pomen mladih oseb s posebnimi potrebami ter njihovo enkratnost in pomembnost v družbenem kontekstu. Prizadevamo si za dosego inkluzije oseb s posebnimi potrebami v širšo družbo s pomočjo igre. 

Z različnimi aktivnostmi želimo spodbujati socialno integracijo oz. inkluzijo med otroci, mladostniki in odraslimi osebami s posebnimi potrebami ter večinsko populacijo vseh generacij. Tako lahko postopoma presegamo stereotipe, ki o ljudeh s posebnimi potrebami ustvarjajo mit o nesposobnosti in drugačnosti, namesto da bi prepoznavali njihove kvalitete in jih sprejeli kot sebi podobne.

Metode
Inkluzijo bomo z otroki in mladino tokrat dosegali s pomočjo lutke. Ta namreč dobiva mesto povezovanja drugačnih, saj je komunikacija preko nje lahko zelo povezovalna.

Rezultat
Mladi udeleženci bodo projekt oziroma njegov rezultat predstavili šolskim otrokom, otrokom s posebnimi potrebami, mladim in njihovim organizacijam ter pedagoškemu kadru in mladinskim vodjem v okolju aktivnosti. Poleg festivalov in posameznih predstav v odprtem prostoru se nakazujejo predvsem želje in potrebe ter načrt po gostovanju s predstavami po vzgojno izobraževalnih
organizacijah, kot so šole, vrtci, knjižnice, specialne ustanove itd.

Mednarodno usposabljanje »Count me in«

Termin: 11. 11. - 18. 11. 2013
Lokacija: Radlje ob Dravi, Slovenija
Partnerji v projektu:  Slovenija, Velika Britanija, Ukrajina, Hrvaška, Črna Gora, Egipt, Turčija, Makedonija, Albanija, Romunija, Azerbajdžan.
Financer projekta: Evropska komisija preko Zavoda Movit NA Mladina s Programom Mladi v Akciji, Društvo za kulturo inkluzije

Opis in namen:
Izvajalci programa so bili člani Društva za kulturo inkluzije. Cilj usposabljanja je bil pripraviti udeležence TC-ja, ki so prihajali z različnih kulturnih, profesionalnih in generacijskih okolij, vendar vsi z željo po čim boljšem vključevanju mladih s posebnimi potrebami v lokalno, domače, mednarodno in drugo okolje-družbo, pridobiti tiste veščine, znanje in kompetence ter navsezadnje tudi izkušnje, ki so potrebne za kakovostno izvajanje inkluzije. Pripravili smo jim pester in zanimiv program od teoretskega predavanja (Mag. Mateja Rovška) do medinstitucionalne predstavitve najboljših praks samih udeležencev. Preko raznovrstnih metod dela smo spoznavali potrebe oz. aspekte prostovoljca, koordinatorja prostovoljca, gostujoče organizacije, ter pojmov inkluzija, poglobitev v drugega, empatija, potrebe in pravilna podpora hendikepiranemu. Vzporedno smo se poskušali vživeti v vlogo drugega, še posebej hendikepirane osebe. Udeleženci so tudi praktično izkusili kako je biti na vozičku, biti bodisi gluh (zvočna izolacija) ali slep (preveza čez oči) in podobno. V sled te izkušnje, bodo lahko kot mladinski voditelji, koordinatorji prostovoljcev, prostovoljci in navsezadnje kot znanci, prijatelji in bližnji v svojem domačem okolju veliko prej ter navsezadnje tudi bolje nudili hendikepiranim podporo za vključevanje v družbo in socialne sfere (inkluzija). Gre za problem celostnega in trajnostnega, enakovrednega vključevanja drugačnih v družbo na vseh družbenih področjih, ne glede na vrsto drugačnosti.

Potek usposabljanja:
Usposabljanje je potekalo vsak dan od 9.00 do 22.00 ure zvečer. Delovni sporazumevalni jezik je bila angleščina. Izobraževanje je potekalo skozi različno metodiko (predavanje, vodeno individualno delo, delo v parih, manjših skupinah, delavnice, prezentacije, izmenjava praks, diskusije…).  Udeležencem so bili tekom usposabljanja tudi na voljo pripomočki za simuliranje hendikepirane osebe oz. za vživljanje  v hendikepirano osebo. V invalidskem vozičku smo imeli veliko lutko »babice« brez nog. Po enodnevni skrbi za »babico,« so se udeleženci sami podali v izkušnjo invalida na vozičku, gluhe ali slepe osebe. Kot taki so izvajali vse aktivnosti usposabljanja, njihovi asistenti pa so okusili težo asistence ob izvajanju usposabljanja. Omenjene načine izkustva hendikepa in njegove asistence, smo uspešno vključili v naslednje dejavnosti:

 • Raznoliko medsebojno spoznavanje skozi celotno izobraževanje (kulinarika, ples, film…) z medkulturnim večerom
 • predstavitev dobrih praks prostovoljstva udeležencev oz. njihovih organizacij
 • delavnica »vloga prostovoljca«: kako prostovoljčeve izkušnje, veščine in znanje uporabiti v korist vseh protagonistov (mlad subjekt ali množica mladih subjektov, prostovoljec, koordinator prostovoljca, organizacija, širša skupnost…)
 • izvedba kulturno inkluzivnega programa Mednarodne potujoče razstave »Igraj se z mano« v »Likovni galeriji Slovenj Gradec«
  1. inkluzivna lutkovna predstava - za otroke iz OŠ, šole s prilagojenim 'programom, dijake iz gimnazije Slovenj Gradec, odrasle s posebnimi potrebami. V nastop smo vključili tudi dva udeleženca TC, kot nastopajoča s hendikepom ( voziček in slepota). S tem smo uspeli pokazati, da se lahko tudi hendikepirane osebe uspešno izražajo na odru.
  2. gibalne delavnice – udeleženci TC so ob pomoči osebja galerije oblikovali štiri skupine obiskovalcev (tako tiste s hendikepom kot brez) ter jih gibalno animirali
  3. postavitev likovne razstave – udeleženci TC so ob sodelovanju vseh prisotnih (otroci, mladostniki, odrasli, zaposleni…) v galeriji skupaj z udeleženci postavili Mednarodno likovno razstavo »Igraj se z mano«
 • refleksija in diskusija o motnji v duševnem razvoju in prostovoljstvu oz. izkušnji na Mednarodni likovni razstavi »Igraj se z mano« v Slovenj Gradcu
 • izvedba »procesa maske«, kjer je vsak udeleženec dobil masko lastnega obraza v mavčni izvedbi ter jo pomagal izdelovati drugim udeležencem
 • teoretsko predavanje o inkluziji – ravnatelj zavoda Janeza Levca, mag Matej Rovšek
 • izvedba dveh ekskurzij (pešačenje po  t. im. Vodni učni poti ob Dravi ter vzpon na bližnji hrib Stari Grad) v naravo ter doživetje-stik z realnim drugim in sabo v obliki nosilca hendikepa ali kot bližnji hendikepiranega.
 • vaja z lutkami: »Kako vstopiti v čevlje drugega« gre za vajo, kako s pomočjo lutke čim bolj razumeti drugo osebo, skozi življenjsko situacijo ter njeno stisko
 • predavanje Koncept inkluzije in vloga družbe
 • praktičen primer – Kako se lotiti projekta – Boštjan kotnik, vodja projektov pri zavodu Janeza Levca
 • delo v skupinah – razvijanje ideje projektov in projekta samega
 • vsakodnevne refleksije ter evalvacije dnevnih doživetij in spoznanj

Izmenjava LET'S GO TOGETHER

Termin: 4. - 12. 10. 2012
Lokacija: Koninki, Poljska
Partnerji v projektu: Grčija, Slovenija, Wales, Poljska

Opis:

Izvajalci izmenjave so bili člani društva za zaposlitveno terapijo 'UNIKAT'.

Mednarodna izmenjava si je prizadevala za integracijo mladostnikov z in brez invalidnosti v družbo.

Potek izmenjave:

Udeležencem so bile na voljo mnoge delavnice (umetniške - grafiti, telesne aktivnosti, gledališče, ples, terapija s psi), ki nudijo najboljše načine samo-realizacije ter udejanjanja lastnih interesov.

Udeležencem so želeli organizatorji ponuditi izmenjavo in izboljšanje komunikacijskih spretnosti, socializacije, razvoj neodvisnosti ter skrbi za njihovo zdravje in varnost.

Udeležba v mednarodnem projektu pa omogoča tudi samostojno učenje ter zavedanje o drugih kulturah in njihovih navadah.

Program je zajemal tako urjenje ročnih spretnosti kot tudi gibalne in mnoge druge delavnice.

 • Ročne spretnosti: udeleženci so s pomočjo slikanja, fotografije in oblikovanja vpeljani v svet umetnosti.
 • Gibalna delavnica je bila utemeljena na glasbenih, plesnih, gledaliških in športnih aktivnostih.

Študijski obisk I HAVE THE CHANCE TO - GIVE AN OPPORTUNITY

Organizator: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Uposledzeniem Umysłowym Koło w Jaworznie
Termin: 24. - 29. 9. 2012
Lokacija: Jaworzno, Katowice, Sosnowiec
Partnerji v projektu: Poljska, Latvija, Litva, Grčija, Turčija, Slovaška, Slovenija

Študijsko srečanje je bilo namenjeno mladinskim vodjem, inštruktorjem, terapevtom in drugim, katerih delo je povezano z osebami s posebnimi potrebami.

Tema srečanja:

invalidnost in mladinske politike

Izvedba:

Tekom projekta so udeleženci dobili vpogled v delovanje dnevnih centrov aktivnosti, politike rehabilitacijskega usposabljanja itd. Udeleženci so srečali tudi Ombudsmana za osebe z invalidnostmi, ki deluje v okrožju mesta Katowice.

Udeleženci so se udejstvovali v najrazličnejših delavnicah, v katerih so bile predstavljene metode terapije z umetnostjo.

Udeleženci:

 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Uposledzeniem Umysłowym Koło w Jaworznie Poland
 • BIEDRIBA RIGAS PILSETAS RUPJU BERNS Latvia
 • Iasis Day Center Greece
 • Centrum Socialnych Sluzieb Slnecny Dom Slovakia
 • LithuanianWelfare Society for persons with mental disability Viltis Lithuania
 • Kadikoy municipalty Turkey
 • Zavod za Usposjabljanje Janeza Levca Slovenia
 • Stowarzyszenie Animacji i Rozwoju Malarstwa Emocjonalnego w Sztuce i Terapii Poland
 • Stowarzyszenie Wspierania Działan Twórczych " UNIKAT " Poland
 • Warsztaty Terapii Zajeciowej Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski Sosnowiec Poland
 • Miejski Osrodek Pomocy Społecznej w Katowicach Poland

ULTRA - Beyond exclusion

Mednarodno usposabljanje

Termin: 8. 7. – 16. 7. 2011
Lokacija: Jezero Baikal, Rusija
Organizator:

 • TE-IS, Madžarska
 • SFERA Movement, Rusija
 • INEES, Luksemburg
 • COOBRA, Avstria

Udeleženci: Udeleženci iz 18 partnerskih organizacij iz 15 držav Vzhodne in Zahodne Evrope
Namen:Učinkovita uporaba ne-formalnega izobraževanja pri krepitvi inkluzije in opomočenju mladih z manj priložnostmi

 

Glavni elementi usposabljanja:

 • Neformalno izobraževanje
 • Koncepti izključevanja, vključevanja, aktivne udeležbe
 • Načrtovanje neformalnih dejavnosti za izključene skupine
 • Izmenjava izkušenj ter primerov dobrih praks
 • Implementacija neformalnih aktivnosti za izključene skupine